Prawo dla spółek akcyjnych

Na czym polega spółka akcyjna?


Spółki akcyjne mają zarówno zdolność prawną, jak i zdolność do czynności prawnych. Mogą swoim imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, pozywać, a także mogą być pozwane. Spółka akcyjna w organizacji jest reprezentowana przez zarząd. Przed jego powołaniem prawo do reprezentacji przysługuje ogółowi założycieli.


Kto jest właścicielem spółki akcyjnej?


W spółce akcyjnej wspólnikami są akcjonariusze. Każdy z nich ma określoną liczbę akcji emitowanych przez spółkę. Akcjonariuszami są osoby wpisane do księgi akcyjnej oraz właściciele „akcji na okaziciela”.


Czym różni się spółka akcyjna od spółki z o.o.?


Spółki akcyjne umożliwiają prowadzone działalności gospodarczej na dużą skalę. Liczba wspólników jest praktycznie nieograniczona. Z kolei spółki z o.o. mają ograniczoną liczbę wspólników. Ułatwiają prowadzenie biznesu na różną skalę.


Kto odpowiada za zobowiązania spółki akcyjnej?


W spółce akcyjnej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą członkowie zarządu. Solidarna odpowiedzialność skutkuje tym, że w razie bardzo dużego zadłużenia czy innych zaniedbań, są narażeni na pokrycie należności z majątku prywatnego. W konsekwencji mogą stracić wszystko, co posiadają.


Co zyskuje akcjonariusz?


Akcjonariusz ma prawo do zbycia akcji w dowolnym momencie oraz rozporządzania nimi w dowolny sposób. Ponadto akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w części zysków. Systematycznie mają wypłacane dywidendy.


Czy każda spółka akcyjna jest notowana na giełdzie?


Spółki akcyjne mogą wprowadzać akcje do obrotu na rynku regulowanym, jak również do alternatywnego obrotu. Ich właściciele sami decydują, czy chcą być notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych czy na innym rynku.


Jakie są organy w spółce akcyjnej?


W spółce akcyjnej znajdują się 3 organy. Jest w niej zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. W walnym zgromadzeniu uczestniczą wszyscy akcjonariusze lub osoby przez nich upoważnione do reprezentacji. Spotkanie najczęściej odbywa się w siedzibie spółki.


Kto odwołuje zarząd w spółce akcyjnej?


Sposób odwołania prezesa spółki akcyjnej może być określony w umówię spółki. Jeśli pojawił się w niej taki punkt, wtedy należy się do niego zastosować. W przeciwnym razie członka zarządu odwołuje się z pomocą uchwały podjętej przez wspólników.


Ile wynosi kapitał zakładowy spółki akcyjnej?


Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100 000 złotych. To zdecydowanie więcej niż w przypadku spółki z o.o., w której wspólnicy wnoszą wkład w wysokości 5 000 zł.


Jaki podatek płaci spółka akcyjna?


Spółki akcyjna płacą podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Płaci się go od dochodów osiągniętych w roku podatkowym. Dodatkowo akcjonariusze płacą 19% od dywidendy oraz innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach prawnych.


Mają Państwo pytania związane ze spółką akcyjną? Chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat prowadzenia tej formy działalności gospodarczej? A może potrzebują Państwo porady prawnej, by wyjść obronną ręką z trudnej sytuacji? Doświadczeni eksperci z kancelarii Verbum Lex pomogą Państwu znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl