Jednoosobowa prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna co jest potrzebne, by ją założyć?


Aby założyć prostą spółkę akcyjną, trzeba zawrzeć umowę spółki. Następnym krokiem jest powołanie organów określonych w umowie lub w ustawie. Potem akcjonariusz pokrywa kapitał akcyjnie w kwocie minimalnej lub wyższej niż 1 zł. Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o wpis do rejestru KRS i wpisanie przedsiębiorstwa przez właściwy sąd rejestrowy.


Akcje w P.S.A. są niepodzielne. Nie zalicza się ich do kapitału akcyjnego. Co więcej, nie mają też wartości nominalnej. Warto w tym miejscu dodać, że do kapitału akcyjnego zalicza się zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.


Prosta spółka akcyjna w organizacji


W prostej spółce akcyjnej podobnie jak spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje status „w organizacji”. Obowiązuje on od momentu złożenia wniosku o wpisanie przedsiębiorstwa do rejestru KRS i kończy się w chwili wpisania. W tym czasie P.S.A. reprezentuje zarząd. Jeśli nie został jeszcze powołany, prawo to przysługuje pełnomocnikowi powołanemu uchwałą akcjonariusza.


Wniosek o wpis do KRS musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu. Ponadto przed zgłoszeniem trzeba przygotować listę wszystkich akcjonariuszy, wymieniając w niej następujące dane:

  • imię i nazwisko akcjonariusza albo nazwę firmy,

  • liczbę oraz serię objętych przez każdego akcji.Jednoosobowa prosta spółka akcyjna czy jest możliwa?


Jeśli wszystkie akcje spółki należą do jednego akcjonariusza bądź jedynego akcjonariusza oraz spółki, oświadczenie woli musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli jedyny akcjonariusz jest też członkiem zarządu, wtedy każda czynność prawna wykonana w imieniu spółki wymaga aktu notarialnego. To niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami. Podobnie jest w przypadku rady dyrektorów.


W jednoosobowej prostej spółce akcyjnej uprawnienia walnego zgromadzenia przysługują jedynemu akcjonariuszowi. Uchwałę można podjąć bez wcześniejszego formalnego zwoływania zgromadzenia. Akcjonariusz nie może podejmować uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki. W tym celu nie obowiązuje żadne pełnomocnictwo.


Chcą Państwo założyć jednoosobową prostą spółkę akcyjną, ale nie wszystko jest jasne? Boją się Państwo konsekwencji związanych z niewiedzą? Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto być dobrze poinformowanym. Eksperci z kancelarii Verbum Lex dostarczą Państwu wszystkich niezbędnych informacji. Zapraszamy do kontaktu. Z nami unikną Państwo wielu błędów i wyjdą obronną ręką z trudnych sytuacji.

Created by: cdx.pl