Prawo dla prostej spółki akcyjnej

Co to jest prosta spółka akcyjna?


Prosta spółka akcyjna to świetna opcja dla start-upów. Łączy w sobie cechy spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, która została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz zachęcenie do rozwoju biznesu na terenie naszego kraju.


Czy prosta spółka akcyjna płaci ZUS?


Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej, którzy w ramach wkładu świadczą usługi lub pracę, podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.


Jak założyć prostą spółkę akcyjną?


Aby założyć prostą spółkę akcyjną, trzeba zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego. Następnie powołuje się organy wymienione w umowie lub wymagane przez ustawę. Potem akcjonariusze wnoszą wkłady na pokrycie kapitału akcyjnego. Gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, spółkę zgłasza się do wpisu do rejestru KRS.


Jaka księgowość obowiązuje w prostej spółce akcyjnej?


W prostej spółce akcyjnej obowiązuje pełna księgowość. Wszystkie wpłaty i wypłaty muszą być skrupulatnie odnotowywane w księgach rachunkowych. Z tego powodu obsługa księgowa jest droższa niż w przypadku księgowości uproszczonej.


Czy prosta spółka akcyjna może być jednoosobowa?


Prostą spółkę akcyjną może założyć jedna osoba, nawet jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Taką spółkę może założyć też osoba prawna. Na P.S.A. nie może zdecydować się tylko jednoosobowa spółka z o.o.


Kto odpowiada za zobowiązania w prostej spółce akcyjnej?


Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej spoczywa na członkach zarządu, a także na dyrektorach wykonawczych i niewykonawczych. Są oni odpowiedzialni za szkodę wyrządzoną spółce. Wynika ona z niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków.


Kto reprezentuje prostą spółkę akcyjną?


Prosta spółka akcyjna jest reprezentowana przez radę dyrektorów. Organ ten decyduje o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz kontaktuje się z innymi podmiotami. Do jego obowiązków należy też składanie oświadczeń w imieniu firmy.


Kto powołuje zarząd w prostej spółce akcyjnej?


Powołanie zarządu jest obowiązkowe, jeżeli w P.S.A. nie powołano rady dyrektorów. To zadanie należy do akcjonariuszy. Wyjątek stanowi powołanie rady nadzorczej. Wtedy ona decyduje o liczbie członków i składzie zarządu.

Jakie podatki płaci prosta spółka akcyjna?


Prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową, zatem podlega podwójnemu opodatkowaniu. Spółka płaci podatek CIT. Z kolei akcjonariusze przy wypłacie zysku płacą podatek dochodowy.


Czy prosta spółka akcyjna jest przedsiębiorcą?


Prosta spółka akcyjna ma podobne prawa jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Może być podatnikiem VAT, płatnikiem ZUS oraz pracodawcą.


Chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat prostej spółki akcyjnej? Napotkali Państwo trudności związane z prowadzeniem tej formy biznesu? Eksperci z kancelarii Verbum Lex pomogą Państwu stanąć na nogi. Zapraszamy do kontaktu.


Created by: cdx.pl