Prosta spółka akcyjna - co trzeba o niej wiedzieć?

Prosta spółka akcyjna jak ją założyć?


Prostą spółkę akcyjną można założyć na dwa sposoby:

  • u notariusza, jeśli do spółki będą wniesione wkłady niepieniężne,

  • za pomocą systemu teleinformatycznego, jeżeli akcje będą pokryte tylko wkładem pieniężnym.


Co ciekawe, w P.S.A. minimalny wkład akcyjny wynosi 1 zł. To bardzo mało w porównaniu do spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstaje w momencie rejestracji w KRS.


Prosta spółka akcyjna kilka słów o majątku


Minimalny wkład akcyjny trzeba wnieść przed rejestracją. Z kolei w ciągu kolejnych 3 lat akcjonariusze mogą wnieść wszystkie rodzaje wkładów. W umowie spółki można skrócić ten termin. Akcjonariusze mogą zdecydować się np. na wkład w postaci świadczonej pracy albo usług.


Wypłaty akcjonariuszy zostały ograniczone przepisami. Najważniejsze jest w tym przypadku zabezpieczenie wierzycieli. Środki można wypłacić pod warunkiem, że ta czynność pozwoli spółce zachować płynność finansową i pokryć ewentualne zobowiązania.


Prosta spółka akcyjna co trzeba wiedzieć o akcjach?


Akcje w prostej spółce akcyjnej są pozbawionej papierowej formy. Mimo to muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Dokumentację może prowadzić:

  • notariusz,

  • zagraniczna firma inwestycyjna,

  • bank, który prowadzi działalność maklerską,

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Akcjonariusz, który chce zbyć akcje, może to zrobić za pomocą wiadomości e-mail albo wypełniając odpowiedni dokument.


Akcjonariusze mogą uprzywilejować niektóre akcje prawem do dywidendy lub do głosowania. Ponadto spółka może emitować nowe akcje. W takiej sytuacje wspólnikom przysługuje pierwszeństwo poboru.

Prosta spółka akcyjna organy


W prostej spółce akcyjnej głównym organem jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dla ułatwienia może się ono odbywać online. Co więcej, protokół ze zgromadzenia nie musi mieć formy aktu notarialnego. Dla porównania inaczej jest w spółce akcyjnej.


P.S.A. zarządza zarząd. Mogą do niego należeć nie tylko akcjonariusze, ale również osoby trzecie. Warto podkreślić, że zarząd może zostać powołany na czas nieokreślony.


Założyciele mogą sami zdecydować o tym, czy chcą powoływać Radę Nadzorczą. Ten organ jest fakultatywny, jeśli spółka ma kapitał niższy od 500 000. Po przekroczeniu tego limitu staje się on obowiązkowy. Można go zastąpić Radą Dyrektorów.Prosta spółka akcyjna kilka słów o rozwiązaniu oraz likwidacji P.S.A.


Do rozwiązania prostej spółki akcyjnej dochodzi wtedy, gdy pojawią się okoliczności wskazane w umowie lub spółka będzie zmuszona do ogłoszenia upadłości. W takim przypadku możliwa jest „uproszczone rozwiązanie spółki” albo likwidacja.


Drugi wariant został określony w przepisach dotyczących spółki akcyjnej. Likwidatorem zostają członkowie zarządu bądź rada dyrektorów. Wyznaczony organ reprezentuje przedsiębiorstwo i prowadzi jego sprawy.


Z kolei „uproszczone rozwiązanie spółki” to opcja przeznaczona specjalnie dla P.S.A. Wyznaczony akcjonariusz przejmuje majątek. Aby tak się stało, walne zgromadzenie musi podjąć uchwałę większością 3/4 głosów. Ponadto wymagana jest obecność akcjonariuszy, którzy razem mają minimum 50% wszystkich akcji. Co więcej, sąd rejestrowy musi wyrazić zgodę na taki sposób załatwienia sprawy.


Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Mają Państwo pytania związane z prowadzeniem prostej spółki akcyjnej? Pojawiły się problematyczne kwestie? Doświadczeni eksperci z kancelarii Verbum Lex odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą Państwu stanąć na nogi. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl