Prawo dla spółek komandytowo-akcyjnych

Na czym polega spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna ma osobowość prawną. Jest to osobowa spółka handlowa, która może w swoim imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa własnościowe oraz pozywać wierzycieli. Oni z kolei mogą też ją pozwać, jeśli dojdzie do zadłużenia lub innych zaniedbań. W spółce występuje komplementariusz oraz akcjonariusz.


Czym różni się spółka komandytowa od komandytowo-akcyjnej?


W spółce komandytowej drugim wspólnikiem jest komandytariusz, a w spółce komandytowo -akcyjnej — akcjonariusz. W pierwszym przypadku wspólnik odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa do wysokości sumy komandytowej, w drugim nie. Aby tak się stało, jego nazwisko nie może pojawić się w nazwie firmy.

Ponadto w spółce komandytowej komplementariusz i komandytariusz muszą być dwoma różnymi osobami. W spółce komandytowo-akcyjnej rolę dwóch wspólników może odgrywać jeden człowiek.


Kolejną różnicą w funkcjonowaniu jest rada nadzorcza. W spółce komandytowo-akcyjnej można ją powołać. Gdy akcjonariuszy jest więcej niż 25, wtedy staje się obowiązkowym organem.


Zgodnie z przepisami ustanowionymi w 2022 roku komplementariusz i akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej są zwolnieni ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenia społeczne. Taka ulga nie przysługuje spółkom komandytowym. Są one płatnikami ZUS.


Kto reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną?

Z zasady to komplementariusze reprezentują spółkę komandytowo-akcyjną. To oni ją reprezentują na zewnątrz na mocy statutu. Tego prawa mogą zostać pozbawieni na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.


Czy może być jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna?

Zgodnie z artykułem 125 Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowo-akcyjna musi mieć minimum 1 akcjonariusza oraz 1 komplementariusza. Co ciekawe, ustawodawca nie określił, czy obie funkcje mają być pełnione przez 2 różne osoby, czy przez jedną. Dzięki temu istnieje w tej kwestii dowolność.
Kiedy powstaje spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje w momencie wpisania jej do rejestru KRS. Osoby, które działały w jej imieniu przed wpisaniem jej do rejestru, odpowiadają solidarnie za zaciągnięte zobowiązania.


Kto podpisuje statut spółki komandytowo-akcyjnej?


Podpis pod statutem składają założyciele spółki komandytowo-akcyjnej. Ważne jest to, by podpisali się pod nim wszyscy komplementariusze.

Czy komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych podlegają składkom ZUS?


Komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Obowiązek ten należy również do ich wspólników. Datę powstania obowiązku określa dzień, w którym firma została wpisana do KRS albo termin nabycia praw oraz obowiązków w spółce.


Szukają Państwo odpowiedzi na temat spółek komandytowo-akcyjnych? Potrzebna jest porada prawna? Kancelaria Verbum Lex zaprasza do kontaktu. Z przyjemnością rozwiejemy wszystkie wątpliwości.

Created by: cdx.pl