Spółka komandytowo-akcyjna - kto może ją reprezentować?

Kto ponosi odpowiedzialność w spółce komandytowo-akcyjnej?

W spółce komandytowo-akcyjnej może być po jednym akcjonariusz i komplementariuszu lub więcej. Mogą do niej należeć osoby fizyczne oraz prawne, a także jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, którym przyznano zdolność prawną.


Co do zasady, odpowiedzialność w spółce spada na komplementariuszy. To oni podejmują czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i za nie odpowiadają. Ich udział w zyskach jest proporcjonalny do wkładu, który wnieśli. Jeśli zdecydują się, że będą świadczyć pracę na rzecz firmy w ramach wkładu, wtedy otrzymują wyłącznie wynagrodzenie.


Akcjonariusze wnoszą kapitał. Nie mają oni wpływu na zarządzanie spółką. Mogą działać w jej imieniu, jeśli komplementariusz wystawi im upoważnienie. Od tego momentu stają się odpowiedzialni swoje działania.


Kiedy akcjonariusz może ponosić odpowiedzialność w spółce komandytowo-akcyjnej?


Akcjonariusz upoważniony do wykonywania czynności w imieniu spółki powinien chronić jej interesy i dbać o to, by wszystkie zobowiązania zostały należycie zrealizowane. Za wszelkie uchybienia ponosi on taką samą odpowiedzialność jak komplementariusz, czyli odpowiada całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń.


Istnieją jeszcze inne sytuacje, w których odpowiedzialność akcjonariuszy zostaje rozszerzona. Dzieje się tak, gdy nazwisko akcjonariuszy widnieje w nazwie przedsiębiorstwa. Wtedy ich pozycja jest równa pozycji komplementariuszy.


Majątek akcjonariusza może zostać narażony na uszczerbek, jeżeli działał w imieniu spółki, zaraz po jej zawiązaniu nim została wpisana do rejestru KRS. Jeśli w tym momencie doszło np. do zadłużenia, wierzyciel ma prawo pozwać w przyszłości osobę, z którą podpisał umowę. Tutaj ryzyko jest spore, ponieważ przy dużym kontrakcie może okazać się, że egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa.


Akcjonariusz, który jest prokurentem albo pełnomocnikiem, ma obowiązek informowania o tym osób trzecich. Niedopełnienie tej formalności skutkuje rozszerzeniem odpowiedzialności. Warto o tym pamiętać, aby nie wprowadzać nikogo w błąd i nie narażać się na straty.


Ostatnim przypadkiem jest zaciągnięcie zobowiązań przed dniem połączenia. W tym wypadku odpowiedzialność jest subsydiarna. To, czego nie uda się ściągnąć z majątku firmy, zostaje zabrane od wspólników.

Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej


W walnym zgromadzeniu uczestniczą komplementariusze i akcjonariusze. Zazwyczaj każdy właściciel akcji ma 1 głos. W statucie może znajdować się też inny zapis dotyczący uprawnień. Prawo głosu przysługuje tylko akcjonariuszom. Jest ono niezbywalne. W trakcie zgromadzenia podejmuje się uchwały dotyczące:

  • rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania przygotowanego przez komplementariuszy,

  • sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

  • rozwiązania spółki,

  • wyboru rewidenta,

  • udzielenia absolutorium komplementariuszom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki,

  • udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej.

Z kolei komplementariusze podejmują uchwały określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w statucie. Większość z nich musi wyrazić zgodę na podział zysku czy określić sposób, w jaki zostaną pokryte straty za ubiegły rok. To oni mają prawo m.in. do zmiany statutu lub zbycia nieruchomości.


Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej


Ten organ powołuje walne zgromadzenie. W jego składzie nie może być komplementariuszy ani ich pracowników. Do jego kompetencji należy nadzór nad działalnością spółki. Członkowie mogą być delegowani na czas określony, by zastąpić komplementariuszy w ich czynnościach, jeśli z jakichś powodów nie mogą realizować swoich zadań.


Ponadto rada wyznacza wynagrodzenie dla zatrudnionych wspólników, którzy działają w imieniu spółki i ją reprezentują, jeśli w statusie nie ma takiego zapisu. Członkowie organu mogą pozwać też komplementariuszy o odszkodowanie. W tej spółce nie ma zarządu.


Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej? Potrzebują Państwo porady prawnej? Kancelaria Verbum Lex zaprasza do kontaktu. Przywrócimy Państwu święty spokój w biznesie.

Created by: cdx.pl