Czym jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna co to jest?


Spółka akcyjna to rodzaj spółki handlowej zaliczanej do spółek kapitałowych. Może ją założyć zarówno jedna, jak i więcej osób prawnych lub fizycznych. Prawo nie zezwala na zawiązanie jej przez jednoosobową spółkę z.o.o. Spółkę często oznacza się skrótem SA.


Warto dodać, że spółkę mogą też założyć jednostki organizacyjne, które mają zdolność prawną, ale nie są osobami prawnymi. Statut spółki powinien być przygotowany w formie aktu notarialnego. Wspólnikami są akcjonariusze. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki.


Spółka akcyjna w jaki sposób funkcjonuje?


Za funkcjonowanie spółki odpowiadają wszystkie trzy organy. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje jej sprawy na zewnątrz. Z kolei rada nadzorcza powołuje zarząd i nadzoruje działalności spółki akcyjnej. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje strategiczne. To ono decyduje o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, powołaniu członków rady nadzorczej, kupnie lub sprzedaży nieruchomości czy emisji obligacji.Spółka akcyjna rodzaje akcji


Akcje mogą mieć różny charakter, np. imienne, na okaziciela, zwykłe, uprzywilejowane. Akcje zwykłe mogą mieć formę imienną lub na okaziciela. Są one pozbawione przywilejów określonych w Kodeksie spółek handlowych czy też w umowie spółki. Dają one równe prawa udziałowe. Z kolei akcjom uprzywilejowanym przysługują szczególne uprawnienia obligacyjne, a także organizacyjne.


Spółka akcyjna w jaki sposób podejmuje się decyzje?


Podejmowanie decyzji może zostać określone statucie spółki akcyjnej. Jeśli tak się nie stanie, wtedy uchwałę podejmuje zarząd albo rada nadzorcza bezwzględną liczbą głosów. W przypadku decyzji podejmowanych przez walne zgromadzenie w niektórych sytuacjach jest wymagana większość kwalifikowana zamiast bezwzględnej. Jako przykład może tu posłużyć rozwiązanie spółki.


Spółka akcyjna co musi się znaleźć w statucie?


Statut spółki akcyjnej jest sporządzany u notariusza. Jego zawarcie oznacza powstanie nowej spółki akcyjnej. W momencie wpisania jej do KRS nabywa ona wszystkie przysługujące jej prawa. W statucie muszą się znaleźć następujące informacje:

  • przedmiot działalności spółki,

  • nazwa firmy oraz siedziba,

  • wysokość kapitału zakładowego i wysokość kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,

  • ilość akcji, ich rodzaje oraz uprawnienia,

  • nazwę firmy albo imiona i nazwiska założycieli,

  • pismo do ogłoszeń, jeśli będą ogłaszane poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym,

  • czas trwania spółki, jeżeli został określony,

  • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej lub minimalną/maksymalną liczbę członków tych organów,

  • podmiot uprawniony do ustalenia składu rady nadzorczej bądź zarządu.


Zmiany do statutu wprowadza walne zgromadzenie większością 3/4 głosów. Należy je zgłosić do rejestru.


Jak założyć spółkę akcyjną?

Najpierw trzeba zawrzeć statut w formie aktu notarialnego i jednostronnych oświadczeń o przystąpieniu do spółki. Potrzebna jest też zgoda na objęcie akcji oraz brzmienie statutu. Następnie akcjonariusze wnoszą wkład na pokrycie kapitału zakładowego.


Potem zostaje powołana rada nadzorcza razem z zarządem. Wniosek o rejestrację można złożyć online za pomocą systemu teleinformatycznego. Po doręczeniu wniosku sąd rejestrowy wpisuje spółkę do rejestru KRS.


Kto odpowiada za długi spółki akcyjnej w organizacji?


Za długi spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają akcjonariusze. Jeśli egzekucja spółki okaże się nieskuteczna, wtedy wierzyciele mogą pociągnąć akcjonariuszy. Ich odpowiedzialność nie przekracza jednak wysokości wniesionego wkładu.


Mają Państwo pytania związane ze spółką akcyjną? Pojawiły się trudności w trakcie jej prowadzenia? Brakuje Państwu pomysłu, jak zgodnie z prawem wyjść z konkretnej sytuacji? Kancelaria Verbum Lex spieszy na ratunek. Nasi doświadczeni eksperci przegonią ciemne chmury, które pojawiły się nad Państwa głowami. Na nowo wprowadzimy do Państwa życia święty spokój. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl